اعجاز های علمیشبهات و سوالاتمقالات

اعجاز علمی حرام بودن طلا

بررسي مضرات استفاده از طلا براي مردان در ايجاد بيماري سرطان خون

چكيده :


هدف اين پژوهش مطالعه تأثيرات سوء استفاده از طلا در ايجاد بيماري هاي سرطاني و هورموني در مردان و علت شناسي آن مي باشد. فلز طلا همواره در اشكال متنوعي بعنوان زيور آلات مورد توجه بسياري از ملل مختلف بوده است. در آموزه هاي اسلامي نيز دستورات خاصي براي منع استفاده از آن براي مردان وجود دارد كه دستاوردهاي نوين علمي، حاكي از تأئيد نوع و شكل استفاده از طلا طبق فرامين اسلامي دارد. در تاريخ كهن صنايع دستي شرق نيز طلا كمترين نقش را در ميان ساير فلزات ايفا نموده است كه فلسفه اين فقدان تاريخي ، ريشه در مضرات و محدوديت هاي استفاده از طلا داشته است. ما در اين تحقيق ضمن بازنگري اين آموزه ها، بشكل علمي به اثبات دلايل منع استفاده از طلا به ويژه براي مردان مي پردازيم. با بهره گيري از شرايط زنده و شرايط آزمايشگاهي و استفاده از فناوري نانوذرات مي توان مضرات طلا بر بدن مردان را مشخص نمود. بررسي تأثير نور بازتابيده و منحرف شده از طلا بر سطح پوست مردان و اندازه گيري غلظت خون و نيز ارزيابي اختلالات هورموني و تحريكات ماهيچه اي باعث گرديد كه آثار سوء فلز طلا بر مردان آشكار شود. با تشخيص خاصيت شبه القايي و انحراف انتخابي نور در طلا، احتمال ابتلا به سرطان خون و اختلالات هورموني در مردان چندين برابر افزايش مي يابد. و بدين ترتيب استفاده از اين فلز در قالب كاربردهاي زينتي، دندانپزشكي و طب سوزني براي مردان پيشنهاد نمي گردد.

واژه هاي كليدي : طلا – سرطان خون – مردان – زيورآلات و صنايع دستي– نانوذرات

مقدمه:

 

فلز طلا، از معروفترين فلزات زينتي تاريخ جهان بحساب مي آيد كه همواره مورد توجه حس زيبائي طلبي زنان و ثروت اندوزي مردان بوده است. اما جز كاربري هاي خاص زينتي در بين برخي ملل نتوانسته كاربرد گسترده اي پيدا نمايد. با توجه به اينكه قيمت اين فلز نسبت به بسياري از فلزات گرانتر مي باشد، عدم كاربرد گسترده آن در مقوله هايي همچون صنايع دستي، كه از جايگاه تاريخي منحصر بفردي برخوردار مي باشند از چالش هاي اين فلز بحساب مي آيد. بر طبق آموزه هاي اسلام استفاده از اين فلز براي مردان حرام مي باشد. امروزه با انجام تحقيقات كاربردي، آثار سوء استعمال اين فلز براي مردان به اثبات رسيده است. عنصر طلا بر خلاف همتايش نقره، بطور طبيعي در ساختار بدن انسان موجود مي باشد. اما ورود مستقيم و غير مستقيم اين عنصر باعث آسيب رساني شديدي به بدن علي الخصوص در مردان مي گردد. اينكه چرا اين فلز فقط يا بيشتر براي مردان مشكل آفرين مي باشد و در مورد زنان استفاده از آن مخصوصاً بصورت زينتي رايج بوده است از نكات قابل تأمل در اين تحقيق مي باشد كه به آن خواهيم پرداخت. امروزه ضمن آشكار شدن تأثيرات منفي اين فلز بر بدن مردان، بصورت محدود و تخصصي از طلا در امور راديوتراپي، عكسبرداري پزشكي و برخي كاربردهاي دارويي بهره برداري مي شود كه در اين موارد طلا بصورت تركيب با ساير مواد ايمن براي بدن انسان بكار مي رود تا خواص منفي آن تقليل يابد.

روش مطالعه :


در اين پژوهش متدولوژي مطالعات از دو ديدگاه به انجام رسيده اند، يكي استخراج نتايج از روشهاي مبتني بر شرايط زنده يعني بدن انسان و يا جانوران ( (in vivoو ديگري نتايج حاصله از بررسي هاي انجام گرفته در شرايط آزمايشگاهي (in vitro)با توجه به سمي بودن عنصر طلا، اكثر مطالعات قبلي بر روي تأثيرات باليني فلز طلا در شرايط آزمايشگاهي انجام پذيرفته اند. در بررسي تأثيرات طلا بر غلظت خون در مردان از آناليز كمي خون و نيز بررسي ساختار بافتي پوست در مردان و زنان استفاده شده است. همچنين در بحث بررسي اختلالات هورمون هاي مردانه، از اندازه گيري آنتي ژن پروستات در تركيب خون و عكسبرداري بهره گرفته شده است. جهت آگاهي از نوع و ميزان تأثيرگذاري طلا بر غلظت خون در شرايط زنده، روش ورود نانوذرات طلا به تركيب خون موش و آناليز محلول حاصله بكار رفته است. مطالعات اپتومتري و الكترومغناطيسي طلا نيز از نكات مورد تأكيد در اين پژوهش مي باشد.

بحث :


بر طبق مطالعات انجام گرفته پيشين، تعداد گلبولهاي خون در مردان بيشتر از زنان مي باشد. حال آنكه تماس بدن مرد با طلا باعث بالا رفتن ميزان گلبولهاي سفيد(W.B.C) مي شود. بطور طبيعي با افزايش شمار گلبول هاي سفيد، جا براي حضور و فعاليت گلبول هاي قرمز(R.B.C) كم شده و تعداد آنها بطور محسوسي كاهش پيدا مي كند. در واقع استفاده از طلا در مردان باعث برهم خوردن تعادل ميان گلبول هاي سفيد و قرمز خون مي شود. همين امر باعث بروز كم خوني در مردان و از سوي ديگر باعث بروز سرطان خون (Leukemia) مي شود كه همگي بر اثر اختلال در گلبول هاي بدن مردان ايجاد مي شود.

 


شكل (1) روند افزايش غير عادي گلبولهاي سفيد خون و ابتلا به لوسمي


اگر استعمال طلا روي تعادل گلبول هاي خون مردان تأثير مي گذارد پس در اين مقوله در بدن زنان هم قابل بررسي مي باشد. ولي مطالعات انجام گرفته روي ساختار بدن زنان، نشان مي دهند تفاوت هاي ساختاري در بدن زنان ديده مي شوند. طلا حاوي اشعه هايي (پرتوهايي) است كه از پوست بدن عبور كرده و روي گلبول ها تأثير مي گذارد. در بدن زنان بين لايه سطحي پوست  (Epiderm)و گوشت در بخش مياني  (Dermis)يك لايه چربي  (Fat)وجود دارد كه در مردان اين لايه وجود ندارد، همين لايه محافظ چربي است كه همانند سدي محكم، مانع از رسيدن بازتابش هاي مضر طلا به بدن زنان مي شود. شكل (2) حتي اگر در شرايط خاص، يون هاي طلا وارد بدن گردند در كبد تجمع يافته و متوقف مي شوند و باعث بروز اختلالات شديد خوني و هورموني مي گردند.

چرا طلا حرام است
شكل (2) شكلي شماتيك از سطح مقطع پوست


در اينجا جهت بررسي ماهيت اثر نوري طلا بر پوست، به جزئيات مطالعات نورشناسي بر روي طلا اشاره خواهيم داشت. اين مطالعات نشان مي دهد كه اين فلز مي تواند مسير نور در اطراف اجسام منحرف كرده و آنها را نامرئي نشان دهد. البته اين فرآيند در نورهاي بالاتر از طيف مرئي ميان امواج راديوئي و فروسرخ ممكن است. شكل (3) فلز طلا در قالب متاموادها مي تواند تمامي نور دريافتي در يك طيف خاص را جذب يا بازتابدهد و يا نور را در اطراف جسمي تاب داده و مسير آن را منحرف كند. فلز طلا به تنهايي منجر به انگيزش واكنش هاي ايمني در بدن مي گردد، پس براي استفاده در كاربري هاي پزشكي، بايد در حالت تركيب با ساختارهاي زيستي منطبق بر بدن انسان بكار رود (در راديولوژي و حسگرهاي گلوكز خون) بدين ترتيب طلا مانند بسياري از فلزات نورهاي تابيده شده به خود را بازتاب نمي كند و در تعامل با نور انتخابي عمل كرده، يعني به عبارتي بسياري از طول موجهاي مضر و آسيب رسان توسط طلا جذب و بازتاب شده و گستره اي از طول موج ها، شامل طول موج هاي كمتر از امواج راديويي كه بعضاً مورد نياز مي باشند را منحرف مي نمايد.

چرا طلا حرام است
شكل(3) طول موجهاي مختلف طيف الكترومغناطيسي نور

از ديگر آثار سوء طلا بر بدن مردان، تأثير منفي اشعه هاي طلا بر هورمون هاي جنسي مردان مي باشد. استفاده از طلا توسط مردان باعث بروز اختلالات هورموني شده و حركت اسپرم ها را با مشكل مواجه مي كند بطوريكه سرعت حركت آنها بقدري كاهش پيدا مي كند كه قدرت كافي براي باروري تخمك نداشته و موجب ناباروري مرد مي شود. بعبارت ديگر بيشترين تأثير طلا در بافت هاي مختلف بدن، روي اندام تناسلي است. طلا بيشترين اثر منفي خود را در مردان دربخشي از دستگاه تناسلي مي گذارد كه محل تجمع اسپرم هاست. اسپرم ها مدت زماني را در اين مكان مي گذرانند تا قدرت باروري و تحرك يابند، بنابراين اشعه هاي مضر طلا با تأثير بر اين بخش بشدت از سرعت حركت و باروري اسپرم ها مي كاهد. همچنين استفاده از طلا باعث افزايش احتمال بروز سرطان پروستات مي گردد. از ديگر تأثيرات سوء طلا بر بدن انسان، بروز دردهاي ماهيچه اي بويژه در نواحي كمر و گردن مي باشد. جواهراتي چون گوشواره ها، زنجيرهاي گردن، ساعت ها و يا حتي دندان هاي طلا و تاج هاي طلا، شكل (4)همگي مي توانند باعث بروز درد و تحريكات ماهيچه اي گردند. تحريك از جانب اين فلز باعث ضعيف تر شدنماهيچه ها از حد طبيعي خود مي گردد. ضعف ماهيچه اي در عين حال سبب بروز و در نتيجه آسيب ديدگي در ناحيه كمر و همچنين گردن درد، گرفتگي شانه ها، آسيب هاي مكرر از كشيدگي عضلات تا افت ديسك ها در ناحيه كمر مي شود. جواهرات فلزي مخصوصاً طلا باعث مي شوند سيستم عصبي برخي از نقاط بدن در تماس با اين جواهرات جابجا شوند، كه علت آن ناراحت بودن پوست در اطراف اين فلزات است.

چرا طلا حرام است
شكل (4) انواع زيورآلات مردانه ساخته شده از فلز طلا


در انتهاي بحث به بررسي اثر طلا بر تركيب خون در شرايط زنده مي پردازيم. با ورود نانوذرات طلا (13.5 nm)شكل (5) به بدن موش ، پس از مدتي معين، افت وزن بدن و كاهش گلبول هاي قرمز را در محلول خون شاهد بوديم كه ناشي از تجمع بالاي ذرات طلا است.


شكل (5) تصوير ميكروسكپ الكترني از نانوپارتيكل طلا


تجويز خوراكي و تزريق وريدي باعث تجمع بالاي ذرات طلا در خون، افزايش گلبول هاي سفيد و كاهش شديد گلبول هاي قرمز گرديد. در صورتي كه تزريق جلدي (صفاقي) تجمع كمتري را باعث گرديد، كه با توجه به اين نكته مي توان در كاربري هاي داروشناسي (Cytotoxic Drug Treatment) از اين روش بهره جست.

نتيجه گيري :


– منع استفاده از طلا براي مردان در آموزه هاي اسلامي با يافته هاي علمي نوين تطبيق كامل دارد
– نه فقط استفاده كنندگان از طلا بصورت زينت، بلكه حتي افرادي كه به اقتصاي شغل با اين فلز سر و كار دارند بايد
خود را از آثار سوء طلا محفوظ نگاه دارند
– عدم استفاده از طلا در صنايع دستي، از گذشته هاي دور تا كنون ريشه در خواص منفي اين فلز نسبت به ساير فلزات
تاريخ ساز همچون مس، آهن، نقره، برنج و … دارد
– اشعه هاي طلا با گذر از سطح پوست باعث افزايش تعداد گلبول هاي سفيد و افزايش احتمال بروز لوسمي در مردان
مي گردد و با افزايش غيرعادي آنتي ژن خاص پروستات در خون باعث بروز اختلالات هورموني و ناباروري در مردان مي
گردد، همچنين استفاده از طلا باعث ايجاد اختلال در پايانه هاي عصبي ماهيچه ها و بروز دردهاي مزمن در نواحي كمر،
شانه ها و گردن مي شود
– خاصيت شبه القايي و واكنش انتخابي با طول موجهاي مختلف نور ، در انواع طلا (زرد، سفيد، قرمز) با ميزان غلظت
خون و ترشحات هورمونها ارتباط معناداري دارد
– كاربري هاي محدود و فوق تخصصي از عنصر طلادر داروسازي و پزشكي، تدابير و روشهاي ايمن و خاصي را ايجاب مي
نمايد
– بر طبق آموزه هاي اسلامي و يافته هاي علمي جديد، بهترين زينت براي مردان، انگشتر با ركاب نقره اي و نگين عقيق
(كوارتز يا گارنت) مي باشد كه همواره آثار روحي، جسمي و زيبائي شناختي آن مورد تأكيد بوده و مي باشد.

شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
مسعود آقابيگي ، *1روجا خداپرست2
1-دورة دكتراي زمين شناسي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مشهد. ايران
2-كارشناس ارشد – جواهرشناس – دانشگاه تهران، تهران. ايران
Aghabeigi@mshdiau.ac.ir

 

منبع
Zhang , X.D and et al.2010, Toxicologic effects of gold nanoparticles in vivo by different administration routes. International journal of midicine. 2010:5, 771-781p.Hainfeld , J.F.& et al.2004, The use of gold nanoparticles to enhance radiothrapy. Phys med boil.Nel A.& et al. 2006, Toxic potential of materials at the nanolevel. Science.Cho EC.& et al.2009, The effects of size, shape and surface functional group of gold nanostructures. Small.Goodman CM. & et al. 2004, Toxicity of gold nanoparticles functionalized with cationic and anionic side chains. Bioconjug chem.Connor EE. & et al. 2005, Gold nanoparticles are taken up by human cells but don't cause acute cytotoxicity.Small.Pernodet N. 2006, Adverse effects of citrate/ gold nanoparticles on human dermal fibroblasts. Small.Murphy CJ. & Et al. 2008, Gold nanoparticles in biology: beyond toxicity to cellular imaging. Acc chem res.Chen YS. & et al. 2009, Assessment of the in vivo toxicity of gold nanoparticles, nanoscale res lett.
برچسب ها

‫7 نظرها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن