اعجاز های علمیدسته بندی نشده
موضوعات داغ

محاسبه سرعت نور توسط قرآن + نقد

اعجاز علمی قرآن

مقاله (1) این صفحه به روز می شود…

معجزه علمي قرآن کريم ،محاسبه سرعت نور

بالاترين سرعت درجهان طبيعت، يا همان سرعت نور درخلأ درسه آيه از آيات شريفه قرآن کريم (سوره يونس، آيه5 ،سوره انبيا، آيه33 وسوره سجده ،آيه5) اشاره شده که اين مقدار ثابت اساسي جهاني را با حرکت سامانه زمين-ماه بيان فرموده است. تفسيرجديد ومبتني برتئوري نسبيت که از اين تعريف قرآني ارائه شده، مقدار سرعت نور را برابر 299،792،5=c کيلومتر برثانيه به دست مي دهد،که انطباق حيرت انگيزي با مقدار مورد قبول جهاني آن دارد. اين نتيجه شگفت انگيز،در واقع تأکيدي بر يکپارچگي جهان مادي ،صحّت نظريه نسبيّت خاص وحقّانيت قرآن کريم است.
کليد واژه ها: اعجازعلمي قرآن ، سرعت نور،نظريه نسبيت، سامانه زمين – ماه.

نويسنده :احسان کوثري نيا* زهرا اخوان صفايي

مقدمه

سرعت نور درخلأبه تعداد کمي از ثابت هاي اساسي فيزيک مربوط است ؛اگر چه بين همه ثابت هاي اساسي نيز ،اين مقدار از جايگاه پراهميتي برخوردار است ،چراکه در شاخه هاي گوناگون علم فيزيک کاربرد دارد.اغراق نيست اگر گفته شود که داستان تعيين سرعت نور با تاريخ دقيق علم فيزيک برابراست و اين داستان همچنان نيز ادامه دارد .(1)از دوران يونان باستان تا قرون وسطي ،سرعت نور بي نهايت پنداشته مي شد.ارسطو معتقد بود که نورآناً منشر مي شود!در قرن يازدهم ميلادي ،يک دانشمند مسلمان به نام «الحسن »،اعلام کرد که سرعت نورعدد محدودي است .گاليله (1600ميلادي )سعي کرد تا سرعت نور را اندازه گيري کند اما موفق نشدو ابراز کرد که سرعت نور را با استفاده از خسوف هاي قمر مشتري اندازه گيري کرد .او به عدد غيردقيق 215،000کيلومتر بر ثانيه رسيد ،زيرا قطر مدار دوران زمين دقيقاًشناخته نشده بود .از قرن هفدهم ميلادي به بعد ،آزمايش هاي انجام گرفته نشان دهنده پيشرفت روش ها و تکنيک هاي تعيين سرعت نوربوده است (2)
عددي که فرومه به دست آورد تا مدت زيادي به عنوان دقيق ترين مقدار سرعت نور شناخته مي شد،تا اينکه در سال 1983از تداخل سنجي تابش نورليزر براي تعيين دقيق سرعت نوراستفاده شد.مطابق به مؤسسه ملي استاندارد آمريکا سرعت نور برابر است با :C=299792,4574+0,0011km/sو مطابق با آزمايشگاه ملي فيزيک بريتانيا برابراست با :
C=299792,4590+0,0008km/s
تعريف جديد متر (واحد طول )نيز دراکتبر 1983درکنفرانس عمومي «اوزان و مقادير »برمبناي سرعت نور به اين صورت ارائه شد :«يک متربرابربا مسافتي است که نور در خلأدر فاصله زماني 1/299792458ام ثانيه مي پيمايد ».تثبيت مقدار سرعت نور پس از تعريف مقدار متر بر اساس آن هنوز به معني آن نيست که داستان اين ثابت بنيادين به پايان رسيده است .(3)پرسش هاي متعدد ديگري درباره رابطه ميان اين ثابت چند وجهي و رمزآلود با نظريه نسبيت وجود دارد.
حکم دوم نظريه نسبيت خاص آلبرت انيشتين (1905ميلادي )مي گويد :«سرعت نور در خلأ در تمامي دستگاه هاي اينرسي و در تمامي جهات ثابت بوده و هيچ وابستگي به سرعت منبع يا سرعت ناظر ندارد »پاؤلي (1958ميلادي )مي گويد که داده هاي به دست آمده از ستارگان دوقلو تا حدي صحت اين حکم را نشان مي دهد .مطابق با نظريه نسبيت عام انيشتين ،(1917ميلادي )قانون ثابت بودن سرعت نور در خلأ نمي تواند در هر شرايطي معتبرباشد چرا که انحناي پرتوهاي نورتنها با متغير بودن سرعت آن امکان پذيراست .انيشتين اين تناقض ميان نظريه هاي نسبيت خاص و عام خويش را در مقاله اش اين چنين برطرف مي کند :(1917ميلادي )«نتايج نظريه نسبيت خاص تنها هنگامي معتبراست که تأثيرميدان هاي گرانشي حذف شود».
شرط اعتبارحکم دوم نظريه نسبيت خاص دراين مقاله گرفته مي شود ،چرا که ثابت بودن سرعت نور نياز به فضاي خلأ مطلق دارد.از ديدگاه انيشتين براي دستيابي به خلأ، تخليه حجمي از فضا از اتم ها ،مولکول ها و ذرات کافي نيست ،بلکه بايد بتوان از ميدان گرانشي نيز رهايي يافت .از اين رو دراين مقاله اثر ميدان گرانشي خورشيد برحرکت مداري مرکز -محور ماه حذف مي شود و طبق فرمولي که قرآن کريم ارائه کرده ،رابطه استاندارد مرجعي براي بزرگترين سرعت کهکشاني بيان مي شود.(4)

حرکت مدار ماه در قرآن

چهارده قرن پيش ،قرآن ،کتاب مقدس مسلمانان از سوي خداوند براي هدايت بشريت به پيامبراسلام وحي شد.مسلمانان از تقويم قمري براي محاسبه زمان استفاده مي کنند .قرآن کريم مي فرمايد :«او (خداوند )همان کسي است که خورشيد را درخشان و ماه را تابناک قرار داد و براي ماه جايگاه هايي قرار داد تا شما سال ها و محاسبه آنها را بدانيد .خداوند همه اينها را نيافريد مگربه حق .و او اينچنين نشانه هايش را براي خردمندان بيان مي کند ».(يونس آيه 5).(5)
سال قمري دوازده ماه است و هر ماه با دوران کامل حول زمين تعريف مي شود .قرآن کريم اين مدارحرکت ماه را اين چنين بيان مي کند :«و او (خداوند )کسي است که شب وروز و خورشيد و ماه را آفريد ؛که هر کدام در مدارخويش شناوراند ».(انبياءآيه33)همانگونه که مشاهده مي شود ،وجود مدارحرکتي براي هريک از اجرام آسماني مانند ماه و خورشيد يک حقيقت جالب علمي است که دراين آيه شريفه بيان شده ،حقيقتي که تنها چند صد سال پيش توسط دانش نوين کشف شد.(6,7)
امروزه مفهوم سال قمري گستردگي وسيعي پيدا کرده است ،همانگونه که مي دانيم ،ماه نزديک ترين همسايه و همراه ما در فضا است.غالبا گفته مي شود که زمين و ماه يک مجموعه سياره دوقلو را تشکيل داده اند.همچنان که ماه در مدار خود دور زمين دوران مي کند، تغيير در موقعيت هاي نسبي ماه ،زمين و خورشيد باعث تشکيل فازهاي گوناگون ماه مي شود.فاصله زماني بين دو ماه نو 29,53روز است و ماه تقويمي ناميده مي شود.با توجه به گردش زمين و ماه به دورخورشيد ،موقعيت ماه نسبت به ستارگان تغيير مي کند .مدت زماني که ماه به همان موقعيت قبلي خود (از ديدگاه ناظر روي زمين )باز مي گردد را ماه نجومي (برابر 27,32روز )مي نامند که نمايانگر کل زمان واقعي گردش ماه در مدارخويش است.مدارماه نيز تقريباً دايره اي شکل بوده و شعاع متوسطي برابر384264کيلومتر دارد
جدول 1مقادیر مربوط به زمانهای ماه قمری و روز زمینی

مدت

نجومی

تقویمی

29،53059

27،321661روز =655،71986ساعت

ماه قمری

24ساعت=86400ثانیه

23ساعت و 56 دقیقه و 4،0906ثانیه=86164،09063

روز زمینی

هدف از اين کار تعيين بزرگترين سرعت فيزيکي است که در آيات قرآن به آن اشاره شده است .دراين محاسبات لازم است از سيستم مختصات ثابت نسبت به ستارگان استفاده شود ،لذا از مقادير مربوط به ماه قمري و روز نجومي بهره گرفته خواهد شد.
طول مدار گردش ماه و زمان يک روز زميني مطابق با اين آيه شگفت انگيز مي تواند بيانگرسرعت ثابت و جهاني يک امر کيهاني باشد.«(خداوند)امر گيتي را از آسمانها به زمين فرمانروايي مي نمايد .آنگاه اين امر درفاصله يک روز که معادل هزار سال مطابق با محاسبه شما است به سوي او حرکت مي کند ».(سجده ،5)اين آيه شريفه با ارجاع به يک امرجهاني که خداوند مي آفريند و فرمان مي دهد آغاز مي شود.اين امر درکل کهکشان حرکت مي کند ،به گونه اي که در يک روز مسافتي را مي پيمايد که ماه طي هزار سال قمري (يعني 12000ماه نجومي )طي مي کند .اکنون مي توان سرعت حرکت اين امر را محاسبه نمود .رابطه استنباط شده از آيه شريفه فوق را مي توان به صورت زير نوشت:
مسافتي که امرکيهاني در خلأطي يک روز نجومي مي پيمايد معادل 12000برابر طول مدار دوران ماه دور زمين يعني :
ct=12000L
که درآن Cسرعت امر کيهاني ،tزمان يک روز نجومي (که برابر است با زمان يک دوران کامل زمين حول محور خود نسبت به سيستم مختصات ثابت ،نسبت به ستارگان که برابر با 23ساعت و 56دقيقه و 4,0906ثانيه 86164,0906=ثانيه است )و Lبرابراست با مسافتي که ماه در يکماه نجومي دور زمين دوران مي کند ؛به عبارتي Lبرابر با طول کل مداردوران ماه حول زمين بوده بدون آنکه تداخل هاي حرکت مارپيچي ناشي از دوران زمين حول خورشيد در نظر گرفته شود ؛به بيان ديگر طول مدارماه بدون در نظر گرفتن ميدان گرانشي خورشيد محاسبه مي شود.
چنانچه Vسرعت مداري متوسط اندازه گيري شده ماه باشد ،که از شعاع متوسط مدار دوران ماه ،Rبه دست آمده و نسبت به زمين درحال دوراني انتقالي ،اندازه گيري مي شود،آنگاه مي توان نوشت :
(2) V=2
با جايگذاري R=384264وT(ماه قمري نجومي )برابر با 655,71986ساعت ،مقدار Vبه دست مي آيد:
v=2×3،1416×384264/655،71987=3682،.7km/hr
اين مقدار درکتاب هاي علمي دانش نجوم موجود بوده و سازمان تحقيقات فضايي آمريکا (NASA)آن را پذيرفته است .(8)زاويه a(شکل 1)زاويه اي است که سامانه زمين -ماه طي مدت يک ماه نجومي (برابر 27,321661روز)حول خورشيد طي مي کند.با داشتن مدت زمان دوران کامل زمين حول خورشيد (يا يک سال شمسي برابر با 365,25636روز )مي توان مقدارaرا محاسبه کرد :
a=27،321661×360/365،25636=26،92848
از اين رو زاويه aثابت مشخص اين سامانه بوده و بستگي به زمان ماه و سال دارد. از آنجا که وجود خورشيد موجب بروز تغييراتي درخواص هندسي مکان و زمان مي شود ،لازم است تا اثرات گرانشي آن بر سامانه زمين -ماه را حذف کرد تا شرط اعتبارحکم دوم نسبيت خاص برقرار شود .به عبارت ديگر بايد حرکت دوران ماه حول زمين را بدون درنظر گرفتن حرکت سامانه زمين -ماه حول خورشيد درنظر گرفت .بنابراين مؤلفه سرعت V0=V cos aبيانگرسرعت مداري است (همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده )و براي محاسبه طول کل مدار ماه Lبا فرض ثابت بودن زمين به کار مي رود.
(3) L=V cos a×T
از روابط (1)و (3) طبق اين آيه شريفه قرآن فرمول جديدي براي سامانه زمين -ماه مي توان ارائه کرد:
ct=12000, Vcos a×T(4)=
5)c=12000 Vcos a×T/t
باجايگذاري مقادير tوTاز جدول 1براي مقادير نجومي و مقدار سرعت مداري ماه برابر V=3682,07km/hrکه توسط ناسا اندازه گيري شده و مقدار cos a=cos 26,92848=089157،مي توان سرعت امرآسماني را از رابطه(5)که توسط قرآن کريم بيان شده محاسبه نمود .
c=12000×3682,07× 0,89157×655,71986 /86164,0906
=>c=299792,5km/s
با مراجعه به مقدار پذيرفته شده جهاني سرعت نور c=299792,458km/sانطباق حيرت انگيزي ديده مي شود.مي توان نتيجه گرفت که امر پروردگار که در اين آيه شريفه اشاره شده مشابه نور بوده و با سرعت حداکثر درخلأحرکت مي کند ؛همانند تمامي امواج الکترومغناطيس ،امواج گرانشي و نوترينوها که با اين سرعت بيشينه در کهکشان هاحرکت مي کنند.
بايد اشاره کرد که هيچ مشاهده علمي مبني بر متغيربودن سرعت نورنسبت به زمان وجود ندارد .اصل ثبات سرعت نور در نظريه نسبيت خاص ارتباط جالبي با مکانيک فضايي سامانه زمين -ماه پيدا مي کند .با مراجعه به رابطه (4)و جايگذاري سرعت Vاز رابطه (2)مي توان شعاع متوسط مدار دوران ماه را به دست آورد .
R=C/12000×2 cosa×t(6
به اين ترتيب شعاع متوسط مدار دوران ماه Rمستقيماًبا مدت زمان روز زميني به اين ترتيبtمتناسب است .اين نتيجه جديد که از فرمول قرآني فوق استنباط مي شود بسيار مهم بوده و در واقع قانون بقاي مومنتوم در سامانه زمين ماه را بيان مي کند .همچنين تأثيراثرکشندگي و تغييرات جاذبه بر اين سامانه را نيزبيان مي کند (9)
مطابق با نظريه کيهان شناسي ديراک ،ثابت جهاني گرانش Gبايد نسبت به زمان متغير باشد ،يعني با گذشت عمرجهان Tطبق رابطه ديراک از مقدار آن کاسته شود [10،11] که در آن eبار الکترون و mوpبه ترتيب جرم هاي الکترون و پروتون است.مطابق قانون نيوتون ،تغييرات گرانش بر شعاع مدار دوران ماه مطابق با رابطه زير تأثير مي گذارد:
R=h2%m2M×1%G(8)
که درآن hمومنتوم زاويه اي ماه حول زمين و mوM نسبت به زمان ثابت باقي مي ماند ،شعاع Rنسبت معکوس با مقدار Gپيدا مي کند .به اين ترتيب ارتباط دادن سه رابطه آخرمي تواند انجام مطالعات آتي در زمينه کيهان شناسي را تسهيل کند.

نتيجه

دستيابي به يک رابطه جديد نجومي ميان شعاع مداردوران ماه Rو زمان روز زميني tکه برمبناي تفسيرنسبيتي ،از يکي از آيات قرآن درزمينه کيهان شناسي برداشت مي شود،موضوعي بسيارحائزاهميت و درخور توجه است.اين آيه شريفه در واقع اشاره اي به بزرگترين سرعت گيتي يا همان سرعت نوردرخلأ دارد.اين مقاله جهاني بودن و ثابت بودن مقدار اساسي بزرگترين سرعت کيهاني را اثبات کرده ،نشان مي دهد که قرآن کريم کتاب بسيار ارزشمندي بوده که مطالعه آن بايد با دقت و تيزبيني خاصي انجام شود ؛چرا که پديد آورنده آن ،همان خالق گيتي است.

کتابنامه

1.Rush J H,The speed of light,Scientific American p 67,August,1955
2.Halliday and Resnick ,Physics,John Wiley and Sons Inc,New York, 1996
3.Filonovich S.R,The Greatest Speed,Mir Publishers Moscow1986
4.Pauli W., Theory of Relativity,Pergmann Press,Oxford,1958
5.Yusuf,Ali,The meaning of the Glorious Quran,Dar Al-Kitab Al Masry
6.Mansour,Hassab and EL-Naby,The GLorious Quran and Modern Science,General Egyptian Book Organization Boulac Cairo,1990.
7.Bucaill,Maurice,The Bible, The Quran and Science, North Imerican Trust Publication,1979
8.Mitton J.,Astronomy,Faber and Faber London,P.20,1978
9.Long Charles E.,Discovering the universe Harper&Row Publishers,P.63,1980
10.Illingworth Valerie,Macmillan Dictionary of Astronomy,The Macmillan Press Ltd.,London,1985
11.Narlikar J.,The Structure of the Universe,Oxford Univ.Press,P.139,172,175,

و نقد (های)ی بر این مقاله:

 

نقد توسط سید حسین کاظمی ریابی

آيا ادعای محاسبه سرعت نور بر اساس آيات قرآن قابل اتکا است؟

 

بسمه تعالی

مقاله ای با عنوان ” محاسبه سرعت نور، اعجاز قرآن” منتشر شده است و امروز در كليپی با عنوان نشانه ها در شبكه قرآن تلویزیون هم به این موضوع استناد شد كه در ادامه نشان داده می شود که این محاسبات قابل اتکا نیست. توصيه مي كنم ابتدا مقاله مربوطه را مطالعه بفرمایید بعد به اشکالات اینجانب توجه کنید.

خلاصه ای از محاسبات نویسنده مقاله:

سرعت متوسط مداری ماه=۳۶۸۲.۰۷km/h=1.022km/s

طول دقيق زمان يكروز=655,71986 ساعت=86164,0906 ثانيه

طول زمان گردش کامل مداري ماه=27،321661 روز

سرعت ماه تحت اثر سامانه زمين-ماه = 3682.7km/h× cosa

عین متن مقاله در مورد زاویه a:

“زاویه a(شکل 1)زاویه ای است که سامانه زمین -ماه طی مدت یک ماه نجومی (برابر 27,321661روز)حول خورشید طی می کند.با داشتن مدت زمان دوران کامل زمین حول خورشید (یا یک سال شمسی برابر با 365,25636روز )می توان مقدارaرا محاسبه کرد :

a=27،321661×360/365،25636=26،92848

cosa=0.89157

از این رو زاویه aثابت مشخص این سامانه بوده و بستگی به زمان ماه و سال دارد. از آنجا که وجود خورشید موجب بروز تغییراتی درخواص هندسی مکان و زمان می شود ،لازم است تا اثرات گرانشی آن بر سامانه زمین -ماه را حذف کرد تا شرط اعتبارحکم دوم نسبیت خاص برقرار شود .به عبارت دیگر باید حرکت دوران ماه حول زمین را بدون درنظر گرفتن حرکت سامانه زمین -ماه حول خورشید درنظر گرفت .بنابراین مؤلفه سرعت V0=V cos aبیانگرسرعت مداری است.”

سرانجام نویسنده مقاله از رابطه زیر سرعت را حساب می کند:

کیلومتر بر ثانیه ۲۹۹۷۹۲.۵=۱۲۰۰۰/۸۶۱۶۴.۰۹۰۶×۳۶۸۲.۰۷×۰.۸۹۱۵۷×۶۵۵.۷۱۹۸۶=c

◇محاسبات این مقاله در کجا دارای ضعف است؟

۱. در آيه ۵ سوره سجده 《يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّون (خداوند) امر را از آسمان به سوى زمين تدبير مى‌كند، سپس در روزى كه مقدار آن هزار سال از سال‌هايى است كه مى‌شمريد، به سوى او بالا مى‌رود. در این آیه سخن از ۱۰۰۰ سال است و سخنی از ۱۲۰۰۰ماه و یا طول مسافت طی شده توسط ماه در این مدت نیست و همچنین سخنی در مورد نور  نیامده، بلکه به کلمه “امر” اشاره شده است.

۲. مسافت طی شده توسط ماه در طول ۱۰۰۰ سال ناشی از سه نوع حرکت ماه می باشد، الف. حرکت به دور زمین با سرعت متوسط ۱.۰۲۲km/s ب.حركت ماه در سامانه ماه_زمین به دور خورشيد با سرعت متوسط ۲۹.۵۳km/s ج. حرکت ماه در سامانه منظومه شمسی در فضا، مشکل کار ایشان این است که ابتدا تلاش می کند مسافت را براساس حرکت ماه بدور زمین محاسبه کند، اما چون عدد مطلوب حاصل نمی شود به بهانه حذف اثر سامانه ماه_زمین در حرکت آن سامانه بدور خورشید، سرعت ماه را با ضریب cosa تصحیح می کند، در حالیکه چون سرعت متوسط ماه به دور زمین کمیتی عددی یا اسکالر است و نه برداری، مولفه ای ندارد که نیاز به تصحیح داشته باشد. زيرا نه طول مدار ماه تغيير كرده نه زمان گردش ماه حول زمین، همچنین در اینجا حرکت ماه دورانی است و در یک دور کامل به جای قبل باز می گردد، و برایند بردار سرعت و مولفه ها آن صفر می شود. در اینجا فقط سرعت متوسط (حاصل تقسیم طول مدار به زمان گردش) مطرح است و مولفه ای ندارد. برای مثال فرض کنید کسی در ۲۴ ساعت از تهران به مشهد سفر کند و باز گردد سرعت متوسط او برابر است با 2000km/24h، يا 83.3km/h، اما آیا برای این سرعت متوسط می توان مولفه ای تصور کرد؟ آن چیزی که برای آن مولفه قابل فرض است کمیت برداری است نه عددی. اكنون سوال دیگری مطرح مي شود كه آیا طبق بیان نویسنده مقاله واقعا ضریب cosa  ارتباطی با “اعتبار حکم دوم نسبیت خاص” دارد یا خیر؟ آیا حقیقتا سرعت های ذکر شده برای ماه و زمین سرعتهای نسبیتی هستند؟ كسانيكه در اين زمينه اطلاعات اندكي دارند مي دانند كه سرعتهاي زير سه درصد سرعت نور، تابع قوانين مکانیک کلاسیک هستند این در حالیست که سرعت ماه یک سیصد هزارم سرعت نور و سرعت زمین به دور خورشید یک ده هزارم سرعت نور است و به هیچ وجه نزدیک به محدوده مكانيك نسبیتی نیستند. پس چرا نویسنده مقاله از لفظ “نسبیت خاص” استفاده کرده است و در این مورد به هیچ مرجعی ارجاع نداده؟! متاسفانه شاید برای اینکه مخاطب مقاله را گیج کند.

۳. حال اگر بخواهیم طبق بيان صريح آيه بر حسب زمان ۱۰۰۰ سال و روش محاسباتی نگارنده مقاله عمل كنيم، هرسال قمري دقيقا 354.367 روز است و سرعت متوسط مداری ماه 1.022km/sec ، بنابراين سرعت مربوطه  براحتی از رابطه 1.022×354.367×1000= 362316km/sec بدست مي آيد كه همان طور که مشاهده می کنید از سرعت نور که حدود 300000km/sec می باشد 62316km/sec بیشتر است. سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که چرا نگارنده مقاله بجای ماه، محاسبات را برای زمین انجام نداده است؟ در آیه که اشاره ای به ماه نشده است، جوابش اینست که چون سرعت متوسط مداری زمین ۲۹.۵۳km/s است، بنابراین عدد بدست آمده ايشان حدودا 28 برابر مي شد!

۴. بنابراین نگارنده مقاله با انتخاب ماه بجای زمین و همچنین محاسبه زمان برحسب۱۲۰۰۰ ماه (بجاي محاسبه ۱۰۰۰سال) و در نظرگرفتن طول ماه برحسب دوره مداري (نجومی) ماه (٢٧.٣٢ روز) و نه دوره هلالي آن( ۲۹.۵۳ روز) تلاش کرده است عدد محاسبه شده (٣٦٢٣١٦km/s)را تا حد ممکن کم کند تا به سرعت نور نزدیک شود ولی باز هم به کاهش بیشتری نیاز بوده است. نکته قابل توجه در اینجا اینست که چون  نویسنده مقاله از دوره مداری (نجومی) ماه استفاده كرده است  كه حدود 27 روز مي باشد،  ديگر 1000 سال قمري را نمی تواند 12000ماه در نظر بگیرد زیرا در این صورت  هزارسال قمری معادل  1000/27.321661×354.367=12970 ماه مي باشد. نکته دیگر اینست که در فیزیک سرعت نور کمیتی ثابت و مستقل از زمان است، در حالیکه کمیتهایی مانند طول مدار گردش ماه، زمان چرخش آن، طول سال شمسی، طول روز کمیتهایی وابسته به زمان هستند و در طول زمان تغییر می کنند، برای مثال ماه در هر سال چند سانتیمتر از زمین دورتر می شود و دوره چرخش آن افزایش می یابد، فاصله ماه از زمین از ابتدای تشکیل آن تاکنون از حدودچند هزارکیلومتر به ۳۸۵ هزار کیلومتر رسیده است، نویسنده مقاله باید ثابت کند که این تغییرات بر محاسبات او بی تاثیر است.

۵. در ادامه نگارنده مقاله همانطور که قبلا بیان شد با ضرب کردن ضریب كاهشي cosa ،  که پشت آن هیچ استدلال منطقی وجود ندارد، سرعت قبلی را باز هم کاهش داده و  به عددی نزدیک به سرعت نور رسیده است هرچند در نهایت اختلافی جزئی وجود دارد. بنابراین باتوجه به مطالب بیان شده مشخص شد که روش ایشان در برداشت از آیه و همچنین انتخاب اعداد و ضرائب کاملا سلیقه ای و گزینشی است و در نتیجه محاسبات ایشان قابل اتکا نیست. ایشان برای تعبیر” امر” بصورت “نور” و انتخاب سرعت ماه بجای سرعت زمین، ۱۲۰۰۰ ماه بجای ۱۰۰۰ سال و عدم در نظر گرفتن سایر حرکات ماه و استفاده از طول گردش مداری ماه بجای طول هلالی آن و درنهایت استفاده از ضریب عجیب یادشده، بایستی دلایل منطقی خود را بیان کنند.

۶. نکته پایانی اینکه در آیه ۴ سوره معارج: 《تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ》سخن از عروج فرشتگان در روزی به مقدار پنجاه هزار سال است، بنابراین با برداشت نگارنده مقاله، سرعت ملائکه که مدبرات امور هستند بایستی ۵۰ برابر سرعت نور (امور) باشد! یا شاید سرعت قبلی را باید دوباره حساب کرد؟! و یا شاید ناشی از افزایش سرعت نور در اطراف سیاه چاله ها است و یا يك امر موهوم ديگر؟؟ واقعا اینگونه تعابیر و توجیه ها برای این آیات چه فایده ای برای درک ما از این آیات دارند؟؟

گفتار نویسنده: برکسی پوشیده نیست که قرآن علاوه بر جنبه های گوناگون اعجاز  دارای اعجاز عددی نیز هست، اما بررسي روايات نشان مي دهد بیان مصاديق اعجاز عددی و ظاهری قرآن هیچ گاه مورد نظر اهلبیت (س) نبوده است بلكه تحقيق و جستجو در آیات قرآن برای شناخت خداوند،  آشنایی با معارف دین و دسترسی به راه نجات بسیار از سوي ايشان مورد تاكيد بوده است. متاسفانه جستجوی ثابت هایی مانند سرعت نور، جرم الکترون، ثابت پلانک و … و يا پیشگویی زمان دقیق زوال اسرائیل و یا واقعه ۱۱ سپتامبر و .‌‌.. در قرآن، آن هم براساس روشهایی گزینشی، سلیقه ای و بازی های مختلف با اعداد و حروف بر اساس روابط عجیب و غریب، ثمری جز شگفت زده کردن مردم نادان، رنجاندن آگاهان و دوری از باطن کلام وحی ندارد.

《دفاع كردن نادرست و ناآگاهانه از حقایق قرآن به مراتب بدتر است از تضعيف كردن مستقيم آن》

موفق باشيد

سید حسین کاظمی ریابی

 

scientificislam.ir
@scientificislam

 

 

برچسب ها

‫7 نظرها

   1. سلام. خیلی ممنون که نقد بر این مطلب نوشتید. واقعا من که این کلیپ را دیدم به نظرم خیلی مسخره بود.. همون اولش برام سوال پیش آمد که چرا هزار سال تبدیل به مسافت حرکت ماه شد ‌..ممنونم

  1. سلام
   با توجه به آیه‌ی زیر که نگارنده درمتن مقاله آورده، قصد داشته است ثابت کند که از حرکت مداری ماه باید استفاده کند.
   «او (خداوند )همان کسي است که خورشيد را درخشان و ماه را تابناک قرار داد و براي ماه جايگاه هايي قرار داد تا شما سال ها و محاسبه آنها را بدانيد .خداوند همه اينها را نيافريد مگربه حق .و او اينچنين نشانه هايش را براي خردمندان بيان مي کند ».(يونس آيه 5).(5)
   همچنین اگر یک سال نجومیِ قمری را ۱۲ ماهِ نجومی فرض بگیریم آیا غلط است؟
   اگر درست است که هزار سال نجومی، برابر با ۱۲ هزار ماه نجومی باید بشود و من اشکالی که شما به این قسمت گرفتید را متوجه نشدم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن